• Email: info@pcinu.de
Untuk Tabarrukan dan Tolak Balak, PCINU Jerman adakan pembacaan Manaqib Syekh Abdul Qadir al-Jilany